สอจ.สตูล ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ผปก. เรื่อง สก.3

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายปิตินันต์ อักษร วิศวกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำผปก.เรื่องการรายงานสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามแบบสก.3 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 จำนวน 5 ราย ดังนี้
1)นายสนธยา นาราวัน ประกอบกิจการโรงงาน ขุดตักดิน ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-3(2)-171/59สต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 55284 เลขที่ 54 ม.7 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
2)นายเจ๊ะสัน ปะดุกา ประกอบกิจการโรงงาน ขุดตักดินลูกรัง ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-3(2)-26/49สต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ นส4. จ เลขที่ 9946 ม.1 ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
3)นายสมาน หลีเยาว์ ประกอบกิจการโรงงาน ขุดตักดินลูกรัง ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-3(2)-542/48สต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 6391-4 เล่ม 64 ม.4 ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
4)นายประจวบ เพ็ชรมณี ประกอบกิจการโรงงาน ขุดตักดิน (เพื่อปรับพื้นที่ทางการเกษตรกรรม)และใช้ในการก่อสร้าง ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-3(2)-59/61สต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ นส.4จ. เลขที่5420 เลขที่ดิน 502 ม.9 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
5)นายพิสิฐ ปิติ ประกอบกิจการโรงงาน ทำน้ำแข็งหลอด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-14-3/64สต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 509 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล