สอจ.สตูล ลงพื้นที่สำรวจและเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ OPOAI-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายตรีภพ พินันโสตติกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สำรวจและเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมที่ 1 ของโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดข้อร้องเรียนหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่
1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประกายดาว สถานที่ตั้ง : 35 หมู่ที่ 3 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า ใกล้กับ : บริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จำกัด (มีข้อร้องเรียน เรื่อง ก่อสร้างโรงงานใบอนุญาต) ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบปู ปลาส้ม ปลาป่นเครื่องแกง และปลาแห้ง
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านหัวกาหมิง สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกลาหลง ใกล้กับ : โรงโม่หินทุ่งนุ้ย (เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน) ประกอบธุรกิจ : เลี้ยงผึ้งชันโรงและจำหน่ายน้ำผึ้งบรรจุขวด
ผลจากลงพื้นที่สำรวจและเชิญชวนผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสนใจและยินดีเข้าร่วมการอบรม ในกิจกรรมที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล