สอจ.สตูล เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายตรีภพ พินันโสตติกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมเดอะวัน บูทิก ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีนายชาวันย์ สวัสสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังวัดสตูล