สอจ.สตูล ร่วมกับ ศภ.11 จัดอบรมหลักสูตร “การทำแซนวิช” ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัดอบรมหลักสูตร “การทำแซนวิช” ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล จำนวน 20 คน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนำนโยบาย MIND ที่ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ไว้เป็นแนวการทำงาน “ใช้หัวและใจ” ขับเคลื่อนแผนงานปี 2566 มุ่งยกระดับ “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” 4 มิติ คือ 1) ความสำเร็จทางธุรกิจ การปรับธุรกิจให้เหมาะสมกับโลกอนาคต 2) การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งยามปกติ และเมื่อเกิดวิกฤต 3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก 4) การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้น “การสร้างงาน สร้างอาชีพ” และกระตุ้นผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง