รายงานกำกับติดตามด้านส่งเสริมคุณธรรมประจำปี รอบ 6 เดือน